Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu BRAMYNAUKI.PL jest Copernicus Center Press sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy pl. Szczepańskim 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000429149, NIP 676-24-57-623,Regon 122628824.

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Wszelkie informacje, pobierane od klienta podczas korzystania z serwisu BRAMYNAUKI.PL są użyte wyłącznie do wykonania zamówionej usługi lub ewentualnego przesłania informacji obejmującej nowości książkowe, oferty handlowe (za zgodą klienta).

Użytkownicy naszego serwisu mają możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą udostępniać swoje dane korzystając z serwisu.


Ochrona danych osobowych
 

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą Copernicus Center Press sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, NIP 676-24-57-623, REGON 122628824

2.       Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email zamowienia@bramynauki.pl.

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.)    w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.)    dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.)    podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, analityczne, marketingowe,

c.)    operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

d.)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.      Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –do momentu wycofania zgody, lub rezygnacji przez Adminnistratora z takiej formy marketingu, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę innych treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

8.      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości na adres (Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków) lub elektronicznej (wiadomość email na adres zamowienia@bramynauki.pl).

9.      Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

10.   Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.