Regulamin księgarni ebookowej BRAMYNAUKI.PL ( Data zmiany: 2016-02-01 )

REGULAMIN ZAKUPÓW W SERWISIE BRAMYNAUKI.PL§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawią się poniższe wyrażenia i zwroty przyjmą one następujące znaczenie:

a) Administrator – Copernicus Center Press Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków, Regon: 122628824, NIP 676-24-57-623, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429149.

b) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis, korzystająca z usług Serwisu lub dokonująca zakupów w Sklepie.

c) Konto – wyodrębniona i zindywidualizowana część Serwisu tworzona w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie, służąca do edycji podanych w trakcie rejestracji danych osobowych, zakupu przez Użytkownika Plików, zawierająca informacje o wszystkich zakupionych Plikach, historię transakcji, jak również umożliwiająca korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych Usług.

d) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem bramynauki.pl za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników e-booki oraz świadczy inne Usługi określone w niniejszym Regulaminie.

e) Sklep – wyodrębniona część Serwisu, w której na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, prowadzona jest Sprzedaż plików.

f) Plik – plik elektroniczny lub cyfrowy znajdujący się w ofercie Sklepu przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą czytnika elektronicznego (np. komputer osobisty, czytnik e-booków, smartphone, iPod, iPad, tablet).

g) Sprzedaż pliku – odpłatne udostępnienie Użytkownikowi przez Administratora Pliku, poprzedzone złożeniem zamówienia przez Użytkownika w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

h) Usługi – oznacza oferowane Użytkownikowi posiadającemu Konto dodatkowe funkcjonalności Serwisu i Sklepu.

i) Zabezpieczenia – oznacza stosowane przez Administratora systemy zabezpieczeń Plików przed nielegalnym rozpowszechnianiem.

j) Dane osobowe – dane w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) gromadzone w trakcie rejestracji Użytkownika lub dokonywania przez niego zakupów w Sklepie.
 

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin normuje zasady korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów w Sklepie.

2. Dokonując rejestracji w Serwisie lub zakupów w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownej opcji potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.

3. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem sprzedającym Pliki jest Copernicus Center Press sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

4. Nazwa BRAMYNAUKI, wszelkie zawarte w ramach Serwisu i Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Serwisu (przyciski, obrazki jak i ich kompilacje), logo BRAMYNAUKI, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Serwisu w inny sposób, niż określony w Regulaminie.


§3 Rodzaje Plików

1. Oferta Sklepu obejmuje następujące rodzaje pobieranych przez Użytkownika plików:

a) e-booki w formatach: mobi, epub, PDF, txt, doc, rtf, oraz innych, które pojawią opcjonalnie na platformach dystrybucyjnych bądź w ofercie Sklepu.

2.  Aby skutecznie pobrać lub odtworzyć zakupione Pliki należy wykorzystać wyszczególnione poniżej urządzenia elektroniczne:

a) komputery typu PC/ Mac (desktop, laptop, notebook, netbook);

b) urządzenia przenośne (smartfony, tablety, palm topy, różnego rodzaju odtwarzacze plików audio);

c) czytniki e-booków (pozwalające odczytać e-booki w zakupionym formacie).

3. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku, objętość Pliku oraz jego format. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy urządzenie elektroniczne przeznaczone do pobrania i odczytu danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na urządzeniu. Reklamacje wynikające z niesprawdzenia przez Użytkownika powyższych danych nie będą uwzględniane.


§4 Rejestracja w Serwisie (zakładanie Konta)

1. Aby w pełni korzystać z Usług oferowanych w Serwisie konieczna jest rejestracja Użytkownika skutkująca utworzeniem Konta w Serwisie.

2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Użytkownika.

3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Copernicus Center Press sp. z o.o. a Użytkownikiem umowy (dalej „Umowa”), której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, w tym w szczególności ze Sklepu, oraz jego funkcjonalności, czyli m.in. możliwości nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Plików.

4. W celu dokonania rejestracji i założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu bramynauki.pl poprzez podanie wymaganych danych, w tym w szczególności adresu e-mail i hasła, oraz potwierdzenie wymaganych oświadczeń (w szczególności wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych).

5.Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.

6. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.

7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację oraz zawierająca link aktywacyjny do Konta. Copernicus Center Press sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności podanych podczas procesu rejestracji danych osobowych w inny sposób (np. poprzez kontakt telefonicznych z Użytkownikiem).

8. Po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownik otrzyma wiadomość na podany adres e-mail, potwierdzającą aktywację Konta. Wiadomość niniejsza stanowi równocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy.

9. Konto może być przypisane tylko do jednego Użytkownika. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

10. Użytkownik nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.

11. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora o utracie loginu lub hasła do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.

12. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie je zaktualizować. Brak aktualizacji danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem prawidłowego świadczenie usług i sprzedaży plików.

13. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Użytkownik powinien wysłać z podanego w czasie rejestracji adresu wiadomość e-mail na adres kontakt@bramynauki.pl albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres Administratora.

14. Umowa może zostać rozwiązana przez Copernicus Center Press sp. z o.o. z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności złamanie przez Użytkownika postanowień Umowy lub niniejszego Regulaminu oraz zmiany przepisów prawa. O rozwiązaniu Umowy i jego powodach Użytkownik zostanie poinformowanych stosowaną wiadomością e-mail wysłaną na adres podany w czasie rejestracji.

15. W przypadku rozwiązania Umowy Administrator w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania Umowy usunie Konto Użytkownika oraz usunie dane osobowe Użytkownika, pozostawiając jedynie dane niezbędne do wykonywania przez Copernicus Center Press sp. z o.o. nałożonych przez przepisy prawa obowiązków oraz umożliwiających dochodzenie od Użytkownika roszczeń.

 

§5 Dokonywanie zakupów w Sklepie

1. Sklep oferuje:

a) Sprzedaż plików na zamówienie Użytkownika;

b) Sprzedaż czytników e-book i akcesorii do nich, a także innych nośników danych (np. pendrive);

c) Ponowne pobranie  zakupionego pliku z Konta Użytkownika;

d) Ponowne przesłanie linku do zakupionego pliku dla Użytkownika nieposiadającego Konta;

e) Możliwość komentowania, oceniania i umieszczania recenzji przez Użytkownika posiadającego Konto;

f) Zamówienie Newslettera.

2. W celu dokonywania zakupów zarejestrowany Użytkownik musi zalogować się w Serwisie podając swój login i hasło.

3. Oferta sprzedaży plików dotyczy jedynie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena. Jeżeli w informacji zamieszczonej przy danym Pliku podane są informacje o ograniczeniu terytorialnym dotyczącym dostępności danego Pliku, Plik ten może zostać pobrany wyłącznie na Urządzenie Elektroniczne znajdujące się na terytorium wymienionym w tej informacji.

4. Sprzedaż Pliku następuje po dodaniu Plików do koszyka (ikona dodaj do Koszyka) i złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony Potwierdź i zrealizuj oraz złożeniu dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

5. Złożenie dyspozycji do zapłaty skutkuje zawarciem umowy Sprzedaży pliku między Administratorem a Użytkownikiem.

6. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą treść złożonego zamówienia (tj. tytuł publikacji, format Pliku oraz cenę).

7. Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik oraz uwzględnia wszelkie rabaty należne Użytkownikowi.

8. Użytkownik dokonuje płatności za zamówiony przez niego Plik za pomocą płatności elektronicznych w serwisie PayU (zgodnie z regulaminem tegoż serwisu).

9. Faktura VAT zostanie przekazana Użytkownikowi w formie elektronicznej jako automatycznie wygenerowany plik w formacie PDF.

10. Plik po otrzymaniu przelewu zostanie niezwłocznie przesłany na Konto Użytkownika. Użytkownik będzie miał możliwość ponownego pobrania zakupionego Pliku za pośrednictwem swojego Konta (zakładka: zamówione ebooki).

 

§6 Dokonywanie zakupów w Sklepie bez rejestracji

1. Sklep oferuje możliwość zakupu Plików bez konieczności rejestracji i zakładania Konta.

2. W celu dokonania zakupów w sklepie bez rejestracji należy dodać wybrane Pliki do koszyka (ikona dodaj do Koszyka), a następnie kliknąć w ikonę Kontynuuj bez logowania i wypełnić formularz zamówienia, podając dane osobiste oraz potwierdzając wymagane oświadczenia (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem).

3. Sprzedaż Pliku następuje w kolejnym korku poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony Potwierdź i zrealizuj oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

4. Kolejne kroki realizacji zamówienia normuje §5 ust. 5-9.

5. Plik po otrzymaniu przelewu zostanie niezwłocznie przesłany Użytkownikowi na podany w trakcie procedury zamówienia adres e-mail.

 

§7 Rabaty

1. Użytkownik w trakcie zakupu plików jest uprawniony do skorzystania z rabatów.

2. Zasady przyznawania rabatów regulują odrębne regulaminy.

3. Rabaty nie łącza się z innym promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

4. Warunkiem skorzystania z rabatu jest konieczność podania kodu rabatowego podczas dokonywania zakupu Pliku.

5. W Serwisie mogą znajdować się informacje na temat oferowanych rabatów, w szczególności rabatów związanych z zamówieniem przez Użytkownika newslettera.

6. Użytkownik nie ma prawa do żądania wypłaty jakichkolwiek kwoty z tytułu otrzymanych rabatów, jak również po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje mu prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi rabatami.

7. Użytkownik nie może przekazywać otrzymanych rabatów innym Użytkownikom.

 

§8 Newsletter

1. Użytkownik ma możliwość zamówienia Newslettera.

2. Aby zamówić Newsletter należy podać adres e-mail i wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych.

3. Użytkownik może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres kontakt@bramynauki.pl

 

§9 Usługi dodatkowe

1. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Serwisie i posiadają aktywne Konto.

2. Użytkownik posiadający Konto ma możliwość komentowania i recenzowania książek dostępnych w ofercie bramynauki.pl.

3. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o to, aby treść komentarzy i recenzji była zgodna z obowiązującym prawem, a w szczególności nie naruszały prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku i dobrego imienia, powszechnie uznawanych norm społecznych i obyczajowych oraz postanowień Regulaminu. Zakazuje się również umieszczania komentarzy i recenzji wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc.

4. Umieszczanie na Koncie oraz w komentarzach i recenzjach Użytkownika przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług, jak również linków do stron internetowych zawierających takie treści lub materiały jest niedopuszczalne.

5. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania komentarzy i recenzji w przypadku pogwałcenia postanowień ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, a w przypadku nagminnego ich łamania blokowania Konta Użytkownika.


§10 Odstąpienie od umowy i zwroty

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy do momentu dokonania płatności.

2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z pózn. zmianami) w przypadku zamawiania Plików wyraża zgodę na udostępnienie Plików przez Administratora niezwłocznie po dokonaniu zakupu Plików przed upływem 14-dniowego okresu uprawniającego Użytkownika do odstąpienia od umowy zakupu Plików, w związku z czym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 10 ust 3 pkt 1) ustawy przywołanej w niniejszym ustępie.

3. Użytkownikowi określonemu w ust. 2 nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 10 ust 3 pkt 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z pózn. zmianami).

4. W przypadku zakupu przez Użytkownika określonego w ust. 2: czytników e-book, akcesoriów do czytników lub innych nośników danych, zwrot towaru może nastąpić na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


§11 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczących wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików).

2. Reklamacje należy składać na adres e-mail reklamacje@bramynauki.pl podając imię, nazwisko, datę złożenia zamówienia oraz w przypadku wady lub usterki Pliku załączając wadliwy Plik.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Administrator poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji, pocztą elektroniczną na adres e-mail, podany w czasie rejestracji lub dokonywania zakupów bez rejestracji.


§12 Polityka prywatności

1. W czasie rejestracji lub dokonywania zakupów na bramynauki.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy. Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 
2. Podanie danych osobowych  adresu email przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika  mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Przed skorzystaniem z usług serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminami korzystania z usług tych serwisów.
 
 
3. Administratorem danych osobowych jest Copernicus Center Press Sp. z o.o., Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków, NIP: 676-24-57-623, REGON: 122628824, KRS: 0000429149. 
 
4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 
4. Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tejże ustawy.
 
5. Administrator wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Informacja na temat plików cookies podana będzie na dole strony internetowej z prośbą o jej zaakceptowanie przez Użytkownika.
 
6. Właściciel Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
7. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 
8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
 
9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 
10. Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 
11. Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści cyfrowe:
- wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta,
- informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
- informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
- treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
 


§13 Postanowienia końcowe

1. Copernicus Center Press sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, szczególnie w przypadku zmiany obowiązującego prawa, jak również zmian związanych z technicznymi warunkami świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. O wszelkich zmianach w regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany najpóźniej do 7 dni po zaistnieniu zmiany poprzez wysłanie wiadomości e-mail oraz umieszczenie zmiany na stronie bramynauki.pl.

3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

4. Administrator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu i Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. O wszelkich przerwach w dostępie Użytkownik zostanie poinformowany z należytym wyprzedzeniem.

5. Administrator nie bierze odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwisów pocztowych przesyłania wiadomości e-mail do Użytkownika oraz usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

6. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu,

b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Regulamin obowiązuje od dnia  26 sierpnia 2014 roku.
Szanowny Czytelniku!
W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) prosimy Cię o ponowienie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Dbamy o Twoją prywatność.
Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili w stopce strony, klikając w link "RODO".

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Copernicus Center Press, w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będziemy my: Copernicus Center Press z siedzibą w Krakowie (dalej także będziemy używać skrótu „CCPress”).

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby:

  • - dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,
  • - zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
  • - pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
  • - dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „Tak, zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności serwisu BramyNauki.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego w stopce strony.

Tak, zgadzam się

Szanowni Czytelnicy,

Z przykrością informujemy, że z dniem 30 czerwca 2022 roku księgarnia Bramy Nauki kończy działalność. Dziękujemy wszystkim naszym Użytkownikom za aktywne korzystanie z platformy. Miłośników literatury naukowej i popularnonaukowej zapraszamy na stronę księgarni Wydawnictwa Copernicus Center Press https://www.ccpress.pl

[ X ] Zamknij